Algemene Voorwaarden-2

SaraTex (Multi Solutions)
Postbus 273
5060 AG Oisterwijk
Nederland

Telefoon: 084-8840810
E-mail: verkoop@saratex.nl

BTW nr: NL001776323B27
KvK: 62856685

1.1 Deze algemene voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Saratex en haar wederpartij waarop Saratex deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Saratex als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij Saratex schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

1.3 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Saratex, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.4 Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene, bijzondere of andere voorwaarden van een wederpartij, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Saratex en haar wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.1 Alle uitingen van SaraTex op de website of in catalogi gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelkaart (met vermelding van klantnummer, het meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), per fax, per e-mail, via websites van SaraTex of telefonisch worden geplaatst.

2.3 SaraTex behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal SaraTex in overleg met de wederpartij trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.

2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat SaraTex de bestelling heeft geaccepteerd. SaraTex en haar wederpartij komen uitdrukkelijk overeen dat (ook) door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra SaraTex de bestelling heeft geaccepteerd. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van SaraTex zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email of via de website van SaraTex verstrekt en opgaven, kleurindicaties en specificaties met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. SaraTex is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

3.1 De prijzen uit de catalogi en mailingen zijn telkens geldig tot de aangegeven datum en kunnen onderling afwijken De prijzen op de websites zijn telkens actuele dagprijzen en onafhankelijk van catalogi en mailingen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is SaraTex bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Tenzij niet anders vermeld zijn alle prijzen in euro, inclusief kosten van verpakking, inclusief BTW en wettelijke bijdragen en inclusief de op de websites vermelde kosten van vervoer en verzending. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.

3.4 SaraTex is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

5.1 Betaling geschiedt via Mollie betaalmothode, online bankieren of op rekening op nader op de websites en in de catalogi uiteengezette voorwaarden. Saratex behoudt zich het recht voor dat betalingen vooraf worden overgemaakt. Saratex kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken.

5.2 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de wederpartij, is voldaan.

5.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever van toepassing. Saratex is geen partij in de relatie tussen de wederpartij en de kaartuitgever.

5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, netto, te geschieden zonder enige korting, of door middel van storting of overmaking op een door Saratex aangewezen bank- of girorekening. De op Saratex bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

5.5 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

5.6 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Saratex zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.

5.7 Verrekening met vorderingen op Saratex of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

5.8 Na overschrijding van een betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is op dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Na overschrijding van een betalingstermijn komen de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Saratex echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. Saratex kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

5.9 Het risico voor de (on) juistheid van elektronische transmissies alsmede verminking van het elektronische verkeer komt volledig voor rekening van de wederpartij.

5.10. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.11. Onverminderd het bepaalde in lid 6, is de wederpartij in geval van faillissement (s-aanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van SaraTex, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan; derhalve met inbegrip van eventuele rente en kosten. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Door SaraTex geleverde artikelen die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde artikelen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

6.3 Ingeval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, of indien er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is SaraTex gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering of terugname laten SaraTex recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van SaraTex.

7.1 De wederpartij heeft het recht van retour binnen 30 dagen na de dag van levering van de artikelen. Dit recht van retour wordt ingeroepen door of een schriftelijke mededeling aan SaraTex of door de geleverde artikelen te retourneren. In beide gevallen behoeft geen opgave van reden te worden gegeven.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct in de originele verpakking zijn geretourneerd, zal het aankoopbedrag door SaraTex uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen worden gecrediteerd.

7.3 SaraTex behoudt zich het recht voor om in geval van door de wederpartij veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen. Deze kosten dienen door de wederpartij te worden voldaan binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de wederpartij de artikelen heeft geretourneerd.

7.4 Wanneer de door SaraTex afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

7.5 Van het retourrecht zijn uitgesloten bijzondere aanbiedingen buiten de catalogus om, voor in opdracht vervaardigde artikelen c.q. artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij (bijv. veredeld textiel), artikelen die specifiek op een persoon, bedrijf of organisatie zijn toegesneden of voor artikelen die voor een speciale prijs zijn verkocht. Producten die zijn voorzien van bedrukking of andere vorm van reclame uiting zijn uitgesloten voor retourrecht.

7.6 In plaats van het retourrecht in te roepen mag de wederpartij de geleverde artikelen ook omruilen. Alsdan zijn de bepalingen zoals hiervoor in dit artikel weergegeven van overeenkomstige toepassing. Punt 7.6 in niet van toepassing indien punt 7.5 van toepassing is.

8.1 De door SaraTex te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

8.2 De in 8.1 genoemde garantie voldoet aan de wettelijke garantiebepalingen.

8.3 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij SaraTex worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.4 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.3 gestelde voorwaarden is voldaan, SaraTex het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van SaraTex). Indien het artikel ouder is dan 6 maanden en SaraTex kan het artikel niet meer repareren of heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad, dan biedt SaraTex de mogelijkheid om een vervangend artikel aan te schaffen.

8.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:
het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade en een dergelijke schade is ontstaan;
wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht danwel getracht is wijzigingen aan te brengen;

sprake is van gebreken die ontstaan zijn als gevolg van of voortvloeien uit foutief, oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;

het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;

het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan;

sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;

SaraTex niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

8.6 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

8.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van SaraTex opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt SaraTex de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi en elektronische berichten. SaraTex hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

9.2 Wanneer SaraTex gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

9.3 SaraTex kan gegevens van onafhankelijke derden betrekken ter waarborging van de kredietwaardigheid van de wederpartij, resp. aan onafhankelijke derden ter beschikking stellen. Dit houdt ook in de overgave van het incasseren van vorderingen aan incasso-ondernemingen.

10.1 De aansprakelijkheid van SaraTex met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.

10.2 SaraTex is niet aansprakelijk voor eventueel door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

10.3 SaraTex is niet aansprakelijk voor schade die een wederpartij mocht lijden bijgevolg het niet, niet-tijdig of niet-volledig leveren van producten, indien dit het gevolg is van storingen in het bedrijf van SaraTex tengevolge van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor levering onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten door derden en andere onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een overeenkomst vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken. Indien zich een dergelijke omstandigheid mocht voordoen, ontslaat dit SaraTex van een eventueel overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesse kan doen gelden. Ingeval van overmacht zal SaraTex daarvan onverwijld mededeling doen aan de wederpartij.

10.4 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van SaraTex beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

10.5 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van SaraTex beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

10.6 De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SaraTex of zijn ondergeschikten.

11.1 Het risico van verlies of beschadiging van artikelen die onderwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

12.1 SaraTex is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te (doen) ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd; indien de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; indien de wederpartij enige wettelijke of contractuele verplichting niet nakomt; indien de wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, indien de wederpartij overgaat tot staking of overdacht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.

12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SaraTex op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien SaraTex de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

12.3 SaraTex behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

13.1 Deze uitvoerige Algemene Voorwaarden van SaraTex zijn voor elke wederpartij op de websites en bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd en kunnen zodoende voor sluiting van het contract, koopoverenkomst worden bekeken. Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze Voorwaarden door SaraTex al dan niet elektronisch aan de wederpartij aangeboden. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

13.2 SaraTex stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:

-vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
-de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs
-de wijze en kosten van aflevering en betaling
-het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres.

13.3 Indien wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat SaraTex niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

14.1 Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald, verjaren vorderingsrechten van de wederpartij uiterlijk na 6 maanden na het ontstaan daarvan.15.1 Overname van teksten en/of afbeeldingen uit SaraTex websites, catalogi en/of mailings is, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, verboden.17.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die van toepassing was ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

16.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met SaraTex is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.

16.2 Ten aanzien van geschillen die tussen SaraTex en haar wederpartij mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank in de vestigingsplaats van SaraTex bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Lees de Voorwaarden op de originele pagina

Terug naar winkelwagen